SWOT analýza ORP Domažlice

 

1 - Horninové prostředí a geologie

Silné stránky

 • nevyskytují se rozsáhlá území narušená těžbou surovin, relativně nízké množství poddolovaných území
 • stabilizovaná situace v těžbě surovin, neočekávají se zásadní změny v rozsahu těžby
 • v území je vymezeno několik chráněných ložiskových území, především na stavební  kámen a živcové suroviny

Slabé stránky

 • nízké množství potenciálně využitelných nerostných surovin, závislost na dovozu
 • nedostatečný stav ochrany ložisek nerostných surovin - část výhradních ložisekbez stanoveného CHLÚ (Svržno, Štítary-Mělnice, Ždánov, Tisová, )
 • nejsou zpracované lomy a pískovny místního významu
 • v místech poddolovaného území dochází k lokálním propadům území - Poběžovicko
 • označení a event. zabezpečení opuštěných lomů proti vstupu a úrazu

Příležitosti

 • vývoj poptávky a tržních cen nerostných surovin, které by mohly vést k otevření, rozšíření nebo obnovení těžby některých surovin ve vybraných lokalitách
 • podpora využívání recyklátů a velkoobjemových energetických odpadů
 • vytipování vhodných vytěžených ploch ke skladování inertních odpadů
 • využití některých opuštěných místních lomů jako turisticky atraktivních území či významných krajinných prvků
 • další průzkumy území za účelem dalšího zjištění ložisek nerostných surovin

 Ohrožení

 • střety zájmů těžby s hygienickými limity a ochranou přírody – zejména při povrchové těžbě
 • není dodržována dostatečná ochrana dobývacích prostorů - stavební uzávěra DP

Obr. Horninové prostředí a geologi - Příloha 1

 

2 - Vodní režim

Silné stránky

 • místní rybniční soustavy (Postřekov – Klenčí, Babylon, a Chocomyšl – Němčice)
 • akumulační a retenční potenciál území
 • relativně dobrá kvalita vody ve vodních tocích

Slabé stránky

 • špatný technický stav hrází a objektů vodních nádrží např. Chrastavice lesní rybník
 • vysoký stupeň zanesení zdrží splachy z povodí
 • odtoky velkých vod v intravilánech sídel podél povodí řeky Zubřiny
 • povodňová zranitelnost některých částí území
 • není stanoveno AZZÚ toků (kromě řeky Radbuzy)
 • neúplné podklady od poskytovatelů (např. vodních zdrojů obcí, zemědělských a průmyslových podniků)
 • značná plocha odvodněných zemědělských pozemků je v nízké bonitní třídě
 • orné půdy na pozemcích s vysokým stupněm sklonitosti (7 a více) => vodní eroze
 • zastavěné pozemky jsou na původních korytech vodních toků
 • nivní půdy v dosahu vodních toků často přeměněny na orné půdy, nivy neplní svoji funkci zadržování a zpomalování odtoku vody v krajině

Příležitosti

 • ochrana území podél vodních toků pro rozliv
 • revitalizace údolních niv a vodotečí
 • nezastavitelnost údolních niv a ponechání možnosti rozlivu povodní
 • zlepšení kvality v drobných tocích, nádržích, podzemních vodách a studních rozvojem nových ČOV a progresivních technologií čištění
 • snížení obsahu dusičnanů v podzemních a povrchových vodách při dodržování správných postupů v zemědělství - dodržování Nitrátové směrnice
 • připravenost ploch pro čištěníodpadních vod a zásobování pitnou vodou, na realizaci projektů protipovodňové ochrany
 • realizace opatření z Plánů péče povodní Horní Vltavy a Berounky

Ohrožení

 • vodní a větrná eroze ZPF – znečištění povrchových vod
 • postupné dlouhodobé snižování zásob a kvality podzemních a povrchových vod (hrozba eutrofizace), vzrůstající náročnost jejich nezbytných úprav
 • neznámé důsledky avizovaných klimatických změn (nerovnoměrnost srážek, četnější a ničivější povodně, rizika nedostatku vody zejména pro zemědělství)
 • rizika lokálních povodní v územích s velkým podílem sklonité orné půdy
 • lokální rizika při nedokončení kompletních přírodě blízkých protipovodňových opatření

Obr. Vodní režim - Příloha 2

 

3 - Hygiena prostředí

Silné stránky

 • velmi dobrá kvalita ovzduší kromě města Domažlice a území přilehlých k dopravně vytíženým komunikacím
 • v obcích jsou zavedeny systémy separovaného sběru pro základní druhy odpadů

Slabé stránky

 • imisní koncentrace škodlivin lokálně převyšují imisní limity v podzimních a zimních měsících, při plném provozu spalovacích zařízení v oblastech s méně příznivými rozptylovými podmínkam v Domažlicích a Kdyni
 • masivní rozvoj automobilové dopravy při současném nevyhovujícím stavu dopravních cest znamená extrémní nárůst zátěže obyvatelstva měst a obcí při hlavních dopravních tazích (emise, hluk, vibrace)
 • vysoký podíl odpadů ukládaných na skládky a nedostatečný podíl recyklovaných složek odpadu - je využíváno pouze malé množství biologicky rozložitelného odpadu a většina ukládána na skládky
 • v některých oblastech nedostatečně rozvinutý kanalizační systém

Příležitosti

 • zvýšení podílu alternativních zdrojů energie (bioplyn, biomasa,…)
 • vybudování obchvatů a úprava průtahů dopravních staveb v sídlech
 • výstavba nových zařízení (zdrojů emisí) pouze na úrovni nejvyšších dostupných technologií, zvýšení technologické úrovně zařízení stávajících
 • řešení problémů na úseku hygieny životního prostředí s využitím prostředků ze zdrojů Evropských společenství
 • zvýšení míry separace komunálního odpadu

Ohrožení

 • nadměrné zvýšení nákladní automobilové dopravy na hlavních dopravních tazích a další zvyšování hlukové a imisní zátěže obyvatel v důsledku nárůstu automobilové dopravy
 • nelegální dovoz odpadu a jeho ukládání, nelegální ukládání nebezpečného odpadu
 • nárůst emisí z malých zdrojů (REZZO 3) v důsledku používání nešetrných technologií spalování a spoluspalování komunálního odpadu a méně ekologických paliv

Obr. Hygiena prostředí - Příloha 3

 

4 - Ochrana přírody a krajiny

Silné stránky

 • pohoří Český les (součást „zelené střechy Evropy“)
 • CHKO Český les a přírodní parky
 • krajina není, až na výjimky, narušena rozsáhlejší těžbou nerostných surovin
 • nízký podíl zastavěného území zejména v pohraniční oblasti

Slabé stránky

 • nefunkční prvky ÚSES; minimální rozsah zakládání chybějících částí územního systému ekologické stability (ÚSES) krajiny
 • péče o veřejnou zeleň
 • nevhodné způsoby hospodaření na některých zemědělských pozemcích a některých rybnících
 • z důvodu priorit obce a nedostatku financí neprobíhá realizace komplexních pozemkových úprav

Příležitosti

 • ekologicky stabilní region - zemědělská činnost bude plnit i potřeby péče o krajinu
 • podpora revitalizace, rehabilitace, renaturalizace krajiny a jejích složek řadou dotačních titulů (MŽP, SFŽP, MZe, MMR, Krajský úřad)
 • zesílení pozic ochrany přírody a krajiny v důsledku implementace práva Evropských Společenství do legislativy ČR (zejména NATURA 2000, hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí – EIA, SEA) a přijetí mezinárodních smluv (např. Evropská úmluva o krajině)
 • podpora zalesňování zemědělsky nevyužívaných ploch ze strany státu – nutnost regulace zalesňování ze strany orgánů ochrany přírody tak, aby nedocházelo k oslabení biodiverzity v daném území
 • rekultivace ploch zdevastovaných lidskou činností
 • zlepšování péče o zvláště chráněná území, zejména zlepšení systému monitoringu a zlepšení kvality databází ochrany přírody
 • realizace komplexních pozemkových úprav v návaznosti na územní plán
 • fragmentace rozsáhlých zemědělských ploch krajinnými prvky
 • obnova historických cest v krajině
 • vyhlášení přírodního parku Branžovský hvozd

Ohrožení

 • vodní a větrná eroze
 • nerespektování principů trvalé udržitelnosti rozvoje, s důsledkem další degradace volné krajiny a jejích biologických složek
 • neregulovaná výstavba „na zelené louce“ (greenfields), zejména v okolí větších sídel a podél dopravních tras – nežádoucí proces suburbanizace, estetická devastace, zhoršování prostupnosti volné krajiny
 • další fragmentace krajiny stavbami dopravní a technické infrastruktury
 • střety se zájmy vlastníků pozemků a nenaplňování plánů péče o některá zvláště chráněná území
 • narušení lesních ekosystémů v důsledku kalamitního výskytu škůdců
 • snižování druhové rozmanitosti v krajině, ohrožení výskytu vzácných a ohrožených druhů na území kraje

Obr. Ochrana přírody a krajiny - Příloha 4

 

5 - Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Silné stránky

 • území nehrozí velkoplošná těžba nerostných surovin
 • nízké procento zornění zemědělské půdy v podhorských oblastech
 • souvisle zalesněné rozsáhlé území CHKO Českého lesa a jeho okolí
 • trvalý zdroj obnovitelného přírodního bohatství

Slabé stránky

 • produkční úrodnost půd je podprůměrná až průměrná, nízký podíl půd v I. a II. bonitní třídě
 • řada pozemků obdělávaná honovým hospodařením je v nízkých bonitních třídách, např. s vysokým stupněm svažitosti
 • řada pozemků s pátou bonitní třídou ochrany ZPF je zmeliorována
 • na většině nivních půd je hospodařeno honovým způsobem
 • snížení přirozené úrodnosti půd v důsledku kontinuální intenzivní zemědělské činnosti, nevhodných postupů, imisní zátěže a vodní eroze
 • téměř bezlesé oblasti v části SO ORP (Trhanov, Nevolice a Domažlice ve směru Koloveč)
 • nevhodná druhová a věková skladba řady lesních porostů
 • řada obcí je ve zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod - nedodržování agrotechnických postupů, Nitrátové směrnice atd.
 • obnova cestní sítě v krajině za účelem fragmentace rozsáhlých polních celků a dostupnosti pozemků
 • velmi výrazné zastoupení lesůhospodářských, určených primárně
  k dřevoprodukční funkci

Příležitosti

 • podpora extenzivních forem zemědělského hospodaření v méně příznivých podmínkách
 • využití zemědělské půdy k produkci energeticky a technicky využitelných rostlin či dřevin (biomasa - obnovitelný energetický zdroj)– podpora ze strany státu
 • při obnově i v hospodářských lesích postupné zařazování dřevin přirozené druhové skladby (zejména jako meliorační a zpevňující dřeviny) tzv. přirozená obnova lesa
 • další zalesňování zemědělsky nevyužívaných ploch, zejména menších ploch a pásů uvnitř rozsáhlých lánů, s funkcí krajinotvornou a protierozní
 • realizace pozemkových úprav k uskutečňování obnovy a tvorby krajiny, zvýšení její ekologické stability a retenční schopnosti

Ohrožení

 • vysoký podíl zemědělských půd ohrožen vodní, případně i větrnou erozí
 • pokračování úbytku zemědělské půdy, zejména v důsledku výstavby (dopravní stavby, „rozvojové“ zóny, obytné soubory), ale i zalesňování
 • pokračování nevyužívání zemědělské půdy k zemědělské produkci – další nárůst ploch víceletých úhorů a postagrárních lad
 • nedostatek finančních prostředků na realizaci komplexních pozemkových úprav
 • jednosměrně zaměřené osevní postupy na pěstování energetických plodin (řepka, kukuřice), čímž dochází k degradaci půdní úrodnosti
 • odumírání lesů (velkoplošný rozpad lesních ekosystémů) v důsledku dřívější imisní zátěže (kyselost lesních půd)
 • větší náchylnost kulturních porostů lesa k různým kalamitním stavům, mj. i v důsledku očekávané globální klimatické změny (zvýšení četnosti extrémních stavů počasí – sucho vers. záplavy)
 • nedořešené vlastnické vztahy, zejména církevní restituce

Obr. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa - Příloha 5

 

6 - Veřejná dopravní a technická infrastruktura

Silné stránky

 • existence nadřazené silnice I. třídy č.26 v ose Praha – Plzeň – Cham
 • existence silnice I. třídy č. 22 v ose Domažlice - Klatovy
 • celostátní železnice v ose hranice ČR - Domažllice - Plzeň - Praha
 • síť turistických a cyklotras
 • dostatečná kapacita nádrže Nýrsko jako zdroje pitné vody
 • celkový stav zásobování elektrickou energií je hodnocen z hlediska nadřazeného systému VVN jako vyhovující

Slabé stránky

 • nedostatečný rozsah realizované výstavby a modernizace dopravní infrastruktury
 • nevyhovující technický stav některých silnic II. a III. třídy
 • vysoká intenzita dopravy na hlavních tazích silniční sítě - silnic I. třídy, přetížení některých úseků sítě nákladní dopravou, zvláště nepříznivé na průjezdech sídly (snížená bezpečnost provozu, narušení obytné funkce a kvality ŽP)
 • nedostatečná dopravní dostupnost, zvláště problematická u malých obcí, v horských a okrajových oblastech
 • nerovnoměrné rozložení a technický stav železniční sítě
 • nedostatečně rozvinutá infrastruktura cyklistických tras a stezek v celém území SO ORP
 • nízká úroveň využívání alternativních a obnovitelných zdrojů jako doplňkového zdroje energie, především biomasy
 • existence hygienicky závadných vodních zdrojů; problematické zůstávají zejména drobné individuální zdroje vody (studny), které z větší části nesplňují podmínky normy o pitné vodě (organické znečištění odpadními vodami, dusičnany, sírany, železo, mangan aj.) - u větších zdrojů stanovit a dodržovat ochranná pásma
 • nevyhovující stav infrastruktury v některých venkovských částech území

Příležitosti

 • modernizace páteřních silnic I. třídy č. 22 a 26, včetně realizace obchvatů sídel – zkvalitnění dostupnosti, zvýšení kapacity, zvýšení bezpečnosti, zlepšení podmínek životního prostředí
 • zlepšení komunikační dostupnosti především dopravně odlehlejších oblastí, zvýšení atraktivity pro jejich možný ekonomický rozvoj a stabilitu
 • realizace kapacitní komunikace I.třídy Domažlice-Poběžovice a napojení na D 5 – výhled ZÚR Plzeňského kraje
 • kvalitní dopravní infrastruktura – podmínka pro možné zavádění a uplatňování integrovaného dopravního systému (upřednostňování hromadné osobní silniční a kolejové dopravy)
 • zvýšení soběstačnosti SO ORP vzásobování energiemi zvyšováním míryvyužívání obnovitelných zdrojů energie a přírodních zdrojů
 • rozšíření sítě veřejných vodovodů - napojování dalších obyvatel na stávající vyhovující vodárenské soustavy, nebo skupiny, kde zdroje pitné vody jsou soustavně kontrolovány
 • rozšíření kanalizační sítě a ČOV v kraji, zlepšení odkanalizování a čištění odpadních vod zejména v malých obcích
 • modernizace technologie čištění odpadních vod stávajících ČOV u významných středisek osídlení a výroby a v prostorech citlivých na ochranu povrchových nebo podzemních vod

Ohrožení

 • časové posuny v realizaci navrhovaných staveb a opatření ke zkvalitňování dopravní sítě – snížená bezpečnost provozu, zhoršení kvality životního prostředí
 • enormní nárůst intenzity dopravy, zvláště tranzitní
 • zvyšující se tlak na kapacitu silniční infrastruktury
 • nedostatečná kvalita a konkurenceschopnost železniční dopravy jako ekologicky šetrnější formy
 • riziko dalšího zhoršování dopravní dostupnosti a obslužnosti SO ORP, zvláště pak okrajových a horských oblastí
 • chybějící infrastruktura pro možnou segregaci cyklistické dopravy (bezpečná doprava - cyklostezky) – vzájemné oddělení motorové a nemotorové dopravy
 • neznámé důsledky avizovaných klimatických změn (nerovnoměrnost srážek, ničivost povodní, rizika nedostatku vody zejm. pro zemědělství apod)
 • nedostatečná propracovanost koncepčních energetických programů na úrovni obcí, oblastí, kraje a ČR (jednostranná orientace na výrobu a spotřebu, opomíjení významu regulace a úspor)
 • eventuelní nadměrný rozsah výstavby velkých fotovoltaických elektráren – riziko poškození krajinného rázu, biologické a rekreační hodnoty krajiny, problematické důsledky pro přenosovou soustavu

 

7 - Sociodemografické podmínky

Silné stránky

 • nižší % nezaměstnanosti oproti průměru v ČR, kromě severní části SO ORP Domažlice
 • výhodná geopolitická poloha v rámci Plzeňského kraje – vazba na Bavorsko (SRN)

Slabé stránky

 • řada obcí s vysokým indexem stáří
 • severní část území ORP je ve srovnání se zbývajícím územím problematická z pohledu sociální a kulturní soudržnosti

Příležitosti

 • realizace dopravních záměrů, která výrazně zlepší dostupnost kraje a jeho atraktivitu pro bydlení a zlepší podmínky pro podnikání díky rychlejšímu dosahování cílů v hlavních centrech osídlení ČR i v zahraničí
 • podpora bytové výstavby ze strany státu a zlepšování dopravní dostupnosti znevýhodněných částí, která povedou k vyšší stabilizaci mladého a vzdělanějšího obyvatelstva
 • generační obměna, růst vzdělanosti a informační gramotnosti, které povedou k vyšší flexibilitě uplatnění pracovní síly na trhu práce a k naplnění potřeby vč. kvalifikovaných dělnických profesí, zatím nedostatkových u některých zahraničních investic
 • růst zájmu o tuzemské rekreační pobyty, který povede ke zkvalitnění infrastruktury, k vyššímu využití potenciálu území pro CR a k zvýšení zaměstnanosti ve službách
 • připravenost pozemků pro bydlení

Ohrožení

 • bez imigrace povede věková skladba k úbytkům početních stavů, k silnému stárnutí obyvatel a ke snižování potenciálu pracovních sil, což se již dnes v některých oblastech začíná projevovat
 • zánik malých obcí a nárůst počtu problémových venkovských mikroregionů v důsledku nízké veřejné podpory, zhoršování dopravní obslužnosti, zániku školských, zdravotních a sociálních zařízení

Obr. Sociodemografické podmínky - Index stáří k 1. 1. 2010 - Příloha 6

Obr. Sociodemografické podmínky - Změna počtu obyvatel 2008 ~ 2009 - Příloha 7

Obr. Sociodemografické podmínky - Změna počtu obyvatel 2000 ~ 2009 - Příloha 8

 

8 - Bydlení

Silné stránky

 • atraktivní prostředí pro bydlení – přírodní bohatství, čistota ovzduší

Slabé stránky

 • velmi nízká intenzita bytové výstavby v menších obcích
 • řada obcí nemá zpracovaný územní plán či nemá kvalitní plochy pro bydlení s připravenou infrastrukturou

Příležitosti

 • investice do dopravní infrastruktury, které podpoří růst atraktivity měst i malých obcí pro trvalé bydlení a soukromé investory
 • kvalitní územně plánovací příprava a dostatek pozemků pro novou bytovou výstavbu a lepší koordinace při realizaci podmiňujících investic pro výstavbu bytů
 • využití velkého rozsahu objektů a areálů typu brownnfields pro rozvoj bydlení
 • snižování významu prostorové lokalizace bydlení, díky vlivu informačních technologií a růst vzdělanosti obyvatel, které umožní rovnoměrnější využití prostoru SO ORP pro trvalé bydlení a práci z domova

Ohrožení

 • růst cen klasických energií a paliv, který může vést zejm. sociálně slabé vrstvy obyvatel k nežádoucím formám vytápění bytů, zvláště v malých obcích tak hrozí zhoršení životního prostředí
 • zaostávání dopravní infrastruktury, které povede k zvyšování rozdílů v podmínkách bydlení ve městech a na venkově a k dalším územním disproporcím v rozvoji bydlení a jeho kvality

Obr. Bydlení - Přistěhovaní 2008 ~ 2009 - Příloha 9

Obr. Bydlení - Dokončené byty 2008 ~ 2009 - Příloha 10

 

9 - Rekreace

Silné stránky

 • cykloturistika a turistické trasy pro pěší, zejména oblast Českého lesa a Branžovského hvozdu
 • Chodsko jako „ochranná známka“ rekreace a turistiky – národopisně živá oblast Čech
 • velký počet kulturních a historických památek
 • městská památková rezervace Domažlice a několik vesnických památkových zón

Slabé stránky

 • kvantita a kvalita nabízených ubytovacích služeb
 • informační systém, reklama, propagace rekreace v ostatních regionech
 • nedostatek kvalitních přírodních koupališť
 • nedostatek ploch např. pro chatové a rekreační osady


Příležitosti

 • rozvoj agroturistiky a zimních sportů – běžecké trasy
 • rozvoj cyklostezek z centrálních sídel do přiléhajících obcí
 • růst zájmu o tuzemskou rekreaci
 • zlepšování kvality vody ve vodních tocích a nádržích díky důslednějšímu uplatňování opatření na ochranu ŽP
 • posilování a vytváření vybavených středisek CR s podporou regionálních, národních i evropských rozvojových programů
 • rozvíjející přeshraniční spolupráce v CR – příznivý dopad lze očekávat zejména v horských a podhorských příhraničních oblastech
 • celoevropské stárnutí populace a růst zájmu o méně náročné formy pohybové rekreace (pěší turistika, běh na lyžích, jízda na kole), ale i o rekreaci spojenou s poznáváním hodnot území
 • vyšší míra využití památek, historických budov a objektů k účelům CR
 • vytvoření jednotného informačního systému ČR
 • vyšší využití finančních prostředků a dalších efektů programů EU, národních a regionálních rozvojových programů pro léta 2007-2013 na podporu rozvoje CR, rozvoje lidských zdrojů a rozvoje venkova
 • zvýšení marketingové podpory nabídky kraje a ORP v oblasti CR a jeho propagace v ostatních částech republiky i v zahraničí
 • klimaticky příznivá oblast Český les

Ohrožení

 • hospodářské změny a změny sociálních hodnot ve společnosti
 • zhoršování kvality vod ve vodních nádrží
 • nedostatek investic do obnovy kulturních památek, rozhleden a architektonický cenných staveb
 • přetrvávající špatná dopravní obslužnost v některých částech kraje, nebo dokonce její zhoršování
 • nedostatečné lidské zdroje na realizaci úspěšných projektů
 • zánik zbylých stop regionální tradiční lidové kultury
 • rušení nebo útlum provozu kulturních a sportovních zařízení zejména v menších obcích

 

10 - Hospodářské podmínky

Silné stránky

 • strategická poloha vůči sousednímu Německu - na hlavním dopravním tahu I/26
 • dlouholetá tradice zemědělské výroby
 • různorodost hospodářské struktury se značným počtem malých a středních podniků
 • hustota silniční a železniční dopravy a její návaznost na SRN
 • relativně nízká míra nezaměstnanosti vůči ČR a její rovnoměrné rozložení

Slabé stránky

 • pokles zaměstnanosti v zemědělství a úbytek práceschopných a ochotných v zemědělství na venkově
 • nedostatečná úroveň propojenosti zemědělců se zpracovatelským průmyslem a nedostatečné marketingové aktivity pro odbyt zemědělské produkce, nedostatečně rozvinuté skladové hospodářství pro zemědělskou výrobu
 • nedostatek kvalifikované pracovní síly, především v dělnických a technických oborech
 • stagnující nebo regresivní vývoj nabídky pracovních míst
 • existence obcí se špatnou dopravní obslužností a se slabým podnikatelským zázemím

Příležitosti

 • po dokončení realizace plánovaných dopravních staveb dojde k výraznému posílení dopravní osy Tachov - Domažlice - Klatovy
 • rozvoj ČR, zejména pak jako alternativa pro rozvoj venkovských oblastí s útlumem zemědělské výroby i oblastí podhorských
 • využití nabídky vytipovaných významných lokalit typu brownfields
 • zlepšení koordinovaného marketingu pro lokalizaci nových podnikatelských investic
 • využívání odborných a vědeckých kapacit odborných škol pro výzkumné a rozvojové programy SO ORP, vznik klastrů - regionálních seskupení firem a jiných subjektů (např. výzkumných ústavů, vysokých škol, vědecko-technologických parků) působících v příbuzných oborech s cílem dosažení spolupráce k uplatnění inovací akonkurence schopnosti
 • rozvoj bytové výstavby v oblastech s nedostatkem pracovních sil, zlepšení dopravní dostupnosti, životních podmínek v problémových obcí

Ohrožení

 • rozvoj ekonomiky bude narážet na nedostatek kvalifikovaných pracovníků
 • nedostatek financí může vést k stagnaci nebo k zhoršování kvality dopravní sítě, k zhoršování dopravní obslužnosti a k stagnaci problémovýchčástí SO ORP
 • plné otevření evropského trhu práce, může vést za situace podprůměrných mezd k odlivu specializovaných odborníků a jazykově vybavených mladých lidí
 • příliš velká omezení ochrany přírody a ŽP mohou vést k podvázání ekonomiky, s nepříznivým dopadem v zejména v již dnes problémových obcích

Obr. Hospodářské podmínky - Nezaměstnanost - Příloha 11

Obr. Hospodářské podmínky - Spádové území pracovišť a urbanizovaná území - Příloha 12

 

Metodika a informace o LLS a FUA

Místní pracovištní systémy (Local labour systems - dále jen "LLS") a funkční urbanizovaná území (Functional urbanised areas - dále jen "FUA") viz. Metodika MMR LLS a FUA

Mapa LLS a FUA Plzeňského kraje

 

Územně analytické podklady ORP Domažlice - úplná aktualizace 2010

Rozbor udržitelného rozvoje území - Textová část (úplná aktualizace 2010)

Zdroj: www.domazlice.info